روز مادر در ماه MAY

کشورهای آمریکا، کانادا، ژاپن، فیلیپین، آفریقای جنوبی، استرالیا، چین، هندوستان، ترکیه و همچنین تعدادی از کشورهای اروپایی دومین یکشنبه ی ماه مه MAY هر سال را به عنوان روزمادر جشن میگیرند.