برای پرداخت عوارض خروج از کشور باید به بانک ملی مراجعه کنیم؟

01

تیر
1395

برای پرداخت عوارض خروج از کشور باید به بانک ملی مراجعه کنیم؟

ارسال شده توسط: nivarir/ 0

*خیر – شما می¬توانید با مراجعه به سایت سداد و واردکردن کدملی هر مسافر عوارض خروج کشور خود و همسفرانتان را تا 20دقیقه قبل از کنترل گذرنامه و درج مهر خروج از کشور در گذرنامه پرداخت نمائید.